Déclaration de confidentialité et de cookies

Vodatent hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Vodatent houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Vodatent hecht veel waarde aan jouw privacy

Vodatent hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vodatent houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vodatent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactpagina of de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Vodatent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het verwerken van boekingen en alle communicatie hierover;
 • Het onderhouden van (zakelijke) contacten.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van een overeenkomst. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vodatent de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW-gegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bedrijfsnaam en functie.

Jouw persoonsgegevens worden door Vodatent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 5 jaar voor correspondentie na de boeking (after sales), het afhandelen van klachten, in behandeling nemen van herhalingsboekingen en het onderhouden van (zakelijke) contacten. Tevens worden jouw persoonsgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers & cookiebeleid

In principe kun je de website van Vodatent bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken, mits je geen persoonsgegevens verstuurt via de formulieren die op de website staan. Wel verzamelen wij bij ieder bezoek geanonimiseerde statistieken over jouw surfgedrag op onze website om deze te kunnen verbeteren. Op basis van deze gegevens kunnen wij je niet als individu identificeren. Wij verwerken deze gegevens met Google Analytics en Hotjar waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die wij op jouw apparaat opslaan. Er worden door de website van Vodatent 3 typen cookies gebruikt:

 • Functionele cookies worden gebruikt om je in staat te stellen om je voorkeuren in te kunnen stellen en je inloggegevens op te slaan.
 • Analytische cookies worden gebruikt om geanonimiseerd surfgedrag op de website van Vodatent te kunnen analyseren met behulp van Google Analytics en Hotjar. Hierbij wordt jouw IP-adres geanonimiseerd.
 • Marketing cookies worden gebruikt om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op andere websites en om je in staat te stellen om informatie op de website van Vodatent te delen met social media websites. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij je toestemming middels een cookiemelding.

Persoonsgegevens die je via webformulieren invult worden door Vodatent verwerkt ten behoeve van het behandelen van vragen omtrent de dienstverlening van Vodatent. Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is een gerechtvaardigd belang. Vodatent is van mening dat wij veel beter in staat zijn om je te helpen met je vragen en boekingen als wij daarvoor een beperkt aantal basis persoonsgegevens kunnen verwerken. Wij zien het behandelen van jouw vragen als één van onze belangrijkste dagelijkse bedrijfsactiviteiten, maar proberen in verband met je privacy de hoeveelheid persoonsgegevens in beginsel tot een minimum te beperken. Voor de bovenstaande doelstelling kan Vodatent de volgende persoonsgegevens van je vragen via de webformulieren:

 • Naam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door Vodatent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 5 jaar voor correspondentie gedurende het boekingsproces en het onderhouden van (zakelijke) contacten.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Vodatent verwerkt ten behoeve van het versturen van tweewekelijkse e-mail nieuwsbrieven. Grondslag voor deze persoonsgegevens is jouw toestemming die je geeft tijdens het inschrijfproces. Voor de bovenstaande doelstelling kan Vodatent je e-mailadres van je vragen. Je persoonsgegevens worden door Vodatent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van ICT-oplossingen, klant- en relatiebeheer;
 • Marketingdoeleinden;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Momenteel verstrekken wij je gegevens met jouw toestemming of een andere wettelijke grondslag aan de volgende derde partijen:

 • Campings en leveranciers;
 • Ons administratiekantoor;
 • AENC Groep;
 • Google;
 • Impactful Online Marketing;
 • Interbox Internet;
 • MailChimp;
 • Microsoft / Bing;
 • Niels Broekzitter Internetmarketing;
 • Tommy Booking Support;
 • Maxxton.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vodatent van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Vodatent
Molendijk 41
3265 AB Piershil
Telefoon: 0186 820 996
E-mail: info@vodatent.com